غيرمجاز

صدای تپش قلبم را ميشنوم.چندقدم به محل توزيع کارنامه نمانده.در چند روز گذشته هر کاری کرم نتوانستم نتيجه ام را در اینترنت ببينم . بچه ها ميگن قبول شده ام .اما باورم نمی شود31.gif.((شماره داوطلبی؟؟))با صدای متصدی مربوطه از خيالاتم بيرون می آيم .و کارنامه ام را می گيرم.((غيرمجاز))چشمام سياهس ميره.تمام خستگی يکی دو ساله رو شونه هام سنگینی ميکنه.به آينده فکر می کنم .آينده مبهم.شايد خدمت سربازی آينده ام باشد....      همه دنيا که درس خواندن نيست .                                                                             

/ 0 نظر / 2 بازدید